Thông tin Máy chủ

Tổng số người Online
450
Hoạt động ngày hôm nay
922
Thời gian Sự kiện
Chủ đề cuối cùng
22:52 - 18.09.2021

12:05 - 18.09.2021

21:31 - 17.09.2021

02:21 - 17.09.2021

20:55 - 16.09.2021

00:28 - 16.09.2021

07:29 - 14.09.2021

19:58 - 10.09.2021

21:57 - 08.09.2021
Bảng công trạng
Những chiến binh xuất sắc trong các sự kiện gần đây

Cuộc thi:

Deagle - 45

Cuộc thi:

Scar - 25

Cuộc thi:

BossHunter - 25

Cuộc thi:

Namshud - 25

Cuộc thi:

-Day- - 25

Cuộc thi:

XpycT - 25

Cuộc thi:

M4dneSS - 65

Cuộc thi:

M4dneSS - 45

Cuộc thi:

OstricH - 25


Xếp hạng

Kỷ lục của tuần hiện tại
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
unknown
316 26:25


Bảng xếp hạng Tháp Vô Tận
#
Đội
Lớp nhân vật
Vòng
Thời gian
1
Duel Master
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
402 29:52
2
Duel Master
Lord Emperor
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
378 25:40
3
Duel Master
Grand Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
364 29:47
4
High Elf
Dark Wizard
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
359 28:58
5
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
358 21:11
6
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
358 22:06
7
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
358 27:16
8
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
High Elf
358 28:05
9
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
358 28:44
10
Duel Master
High Elf
Dark Wizard
Lord Emperor
Blade Master
358 28:57
11
Grand Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Duel Master
354 25:00
12
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
350 29:42
13
Lord Emperor
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
334 21:54
14
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
High Elf
330 29:01
15
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
High Elf
319 26:41
16
Duel Master
Lord Emperor
Lord Emperor
Blade Master
High Elf
317 18:47
17
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
High Elf
317 24:08
18
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Grand Master
Blade Master
317 24:39
19
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
High Elf
317 25:09
20
Duel Master
High Elf
Dark Wizard
Lord Emperor
Blade Master
316 21:15
21
High Elf
Duel Master
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
316 22:54
22
Lord Emperor
Lord Emperor
Grand Master
Blade Master
High Elf
316 25:42
23
High Elf
Lord Emperor
Duel Master
Blade Master
unknown
316 26:25
24
Dark Wizard
Grand Master
Blade Master
High Elf
Duel Master
316 26:48
25
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
Lord Emperor
High Elf
316 27:43
26
Duel Master
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
High Elf
316 28:14
27
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
unknown
316 28:30
28
High Elf
Dark Wizard
Lord Emperor
Blade Master
unknown
316 28:58
29
Duel Master
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
Grand Master
315 20:19
30
High Elf
Magic Gladiator
High Elf
Lord Emperor
Blade Master
314 23:24